วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ ม.6 (ชีววิทยา) ปี 2558

ชีววิทยา (สาระที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต และสาระที่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)จำนวน 18 ข้อ 
1. ออร์แกเนลล์ใดที่พบเฉพาะภายในเซลล์ของสัตว์เท่านั้น
1. ไมโทคอนเดรีย
2. แวคิวโอล
3. ไลโซโซม
4. เซนตริโอล
5. ผนังเซลล์
แนวคำตอบ คือ ข้อ 4. เซนตริโอล เนื่องจากเซนตริโอลเป็นออร์แกเนลที่พบในเซลล์สัตว์เท่านั้น ส่วนออร์แกเนลล์อื่นๆ เช่น ไมโทคอนเดรีย แวคิวโอล พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ส่วนไลโซโซม พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์โพรติสต์บางชนิด และผนังเซลล์พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์แบคทีเรีย

2. เราควรทำเช่นไร จึงจะยืดอายุของดอกกุหลาบที่ปักในแจกันให้อยู่ได้นาน
1. ตัดก้านดอกใต้น้ำ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในก้าน
2. ทาวาสลินที่ก้าน ตรงรอยตัด เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไปในก้านดอก
3. ใส่ขี้เถ้าลงในน้ำ เพื่อปรับให้ค่าพีเอชของน้ำเป็นด่างมากขึ้น
4. ใส่เกลือลงในน้ำ เพื่อปรับความเข้มข้นและช่วยเพิ่มการดูดน้ำจากภายนอก
5. เด็ดกลีบดอกทิ้งบางส่วน เพื่อลดการคายน้ำ
แนวคำตอบ คือ ข้อ  1. ตัดก้านดอกใต้น้ำ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในก้าน เพราะถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นในท่อลำเลียงน้ำจะทำให้ไปขัดขวางการลำเลียงน้ำ ทำให้ไม่มีน้ำไปเลี้ยงส่วนดอก จะทำให้ดอกเหี่ยวเฉาเร็วขึ้น

3. อวัยวะใดที่ปลาไม่ได้ใช้ในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
1. เหงือก
2. รูจมูก
3. ผิวหนัง
4. ไต
5. ทวารหนัก
แนวคำตอบ คือ ข้อ 2. รูจมูกของปลา ใช้ในการดมกลิ่นเพื่อประโยชน์ในการหาอาหาร หลบหนีศัตรู หาแหล่งน้ำ หาคู่สืบพันธุ์

4. นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวประเทศอินเดียในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ร่างกายของเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
1. สมองส่วนไฮโพทาลามัสไปกระตุ้นร่างกาย
2. หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว
3. กล้ามเนื้อที่ยึดโคนเส้นขน คลายตัว
4. ต่อมเหงื่อเพิ่มการหลั่งเหงื่อ
5. อัตราการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้น
แนวคำตอบ คือ ข้อ 5. อัตราการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเมื่ออากาศร้อนจัดร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นร่างกายจะไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมที่ไฮโพทาลามัส ให้ลดอัตราการเผาผลาญสารอาหาร หลอดเลือดขยายตัว ต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อ กล้ามเนื้อที่ยึดโคนเส้นขน คลายตัวทำให้ขนเอนราบ

5. ข้อใดจับคู่ระหว่างอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
1. ต่อมน้ำเหลือง ทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง
2. ตับ ทำหน้าที่สร้างและทำลายเกล็ดเลือด
3. ไขกระดูก ทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือด
4. ม้าม ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
5. ต่อมไทมัส ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
แนวคำตอบ คือ ข้อ 3. ไขกระดูก ทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือด ส่วนข้ออื่นผิดเนื่องจาก ต่อมน้ำเหลืองทำหน้าที่สำคัญในการทำลายเชื้อโรค และทำลายเม็ดเลือดขาวที่หมดอายุ รวมทั้งสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ส่วนตับนอกจากทำหน้าที่สะสมสารต่างๆแล้ว ยังทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่ผ่านเข้ามาในร่างกายอีกด้วย ส่วนม้ามทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดที่หมดอายุ ส่วนต่อมไทมัสสร้างลิมโฟไซต์ชนิดทีเซลล์ซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม รวมถึงอวัยวะปลูกถ่ายอีกด้วย

6. เซลล์ในรูปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสระยะใด

1. เมตาเฟส I
2. แอนนาเฟส I
3. อินเตอร์เฟส II
4. เมตาเฟส II
5. แอนนาเฟส II
แนวคำตอบ คือ ข้อ 2. แอนนาเฟส I จากรูปจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นการแยกออกจากกันของคู่โครโมโซม ซึ่งต่างจากแอนนาเฟสII เป็นการแยกออกจากกันของโครโมโซมที่มีสองโครมาทิด ทำให้แต่ละโครมาทิดเคลื่อนที่แยกออกจากกันไปคนละด้านของเซลล์กลายเป็นโครโมโซมที่มีเพียงหนึ่งโครมาทิดเท่านั้น


7. จากการเกิดครอสซิงโอเวอร์ระหว่างคู่โครโมโซมดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบ

1. 2 แบบ
2. 3 แบบ
3. 4 แบบ
4. 5 แบบ
5. 6 แบบ
แนวคำตอบ คือ ข้อ 2. 3 แบบ เนื่องจากการเกิด crossing over ในกระบวนการ meiosis I ระยะ Prophase I จะส่งผลให้เกิดการแปรผันลักษณะพันธุกรรม จากภาพจะได้ chromosome 3 แบบ คือ ABCd  abCD aBcD

8. ข้อใดเป็นจีเอ็มโอที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรม
1. ปลาทับทิม
2. ข้าว กข 15
3. กล้วยไม้ปลอดเชื้อ
4. มะละกอต้านทานไวรัส
5. วัวโคลน
แนวคำตอบ คือ ข้อ 4. มะละกอต้านทานไวรัส เกิดจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมโดยการตัดต่อยีน ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มียีนที่จะแสดงออกลักษณะที่ต้องการ เรียกว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปนพันธุกรรม(Genetically Modified Organism หรือ GMOs) เช่น มะละกอเป็นโรคจุดวงแหวนใบด่าง(papaya ringspot) เกิดจากเชื้อไวรัส papaya ringspot virus, PRSV มักทำให้มะละกอตายภายใน 2 ปี การถ่ายทอดยีนของไวรัสที่กำหนดการสร้างโปรตีนห่อหุ้มสารพันธุกรรมเข้าไปในมะละกอทำให้พืชต้านทานการติดเชื้อไวรัสได้ เพราะไวรัสไม่สามารถสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของไวรัสได้ ไวรัสจึงไม่สามารถเพิ่มจำนวนในเซลล์พืช

9. สัตว์กลุ่มใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์ต่ำที่สุด
1. สุนัขบ้าน
2. เต่าไทย
3. นกจับแมลง
4. ตั๊กแตน
5. เป็ดป่า
แนวคำตอบ คือ ข้อ 1. สุนัขบ้าน มีการระบุชนิดสปีชีส์อย่างชัดเจน ทำให้มีความหลากหลายทางสปีชีส์ต่ำที่สุด

10. ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
1. สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวของสปีชีส์นั้น จะมีลักษณะแปรผันแตกต่างกัน
2. การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไป จะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กัน
3. ตัวที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า จะอยู่รอดได้ดีกว่า
4. ตัวที่อยู่รอดได้ดีกว่า จะมีโอกาสเป็นพ่อแม่ของรุ่นต่อไป
5. เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน อาจจะนำไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่ได้
แนวคำตอบคือ ข้อ  2. การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไป จะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่ว่า 1.การสืบพันธุ์ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลูกจำนวนมาก แต่เหลือรอดได้จนถึงระยะโตเต็มวัยนั้นมีจำนวนน้อยทำให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่นมีจำนวนเกือบคงที่ 2.ลูกที่เกิดมามีความแตกต่างแปรผันของลักษณะทำให้ได้ลูกที่มีลักษณะแตกต่างกัน  3. สิ่งมีชีวิตมีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต  4. สิ่งมีชีวิตที่มีความแปรผันของลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม จะสามารถอยู่รอดได้ และถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมนั้นไปยังรุ่นต่อๆไป ส่วนลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะถูกกำจัดทิ้ง 5. ระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงต่อๆมา ทำให้เกิดความแปรผันต่างกันในสปีชีส์เดียวกันมากขึ้น จนทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่

11. ลักษณะชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใด ที่พบว่าพืชชนิดต่างๆ ได้เกิดวิวัฒนาการไปสู่สปีชีส์ใหม่มากที่สุด
1. ไบโอมป่าดิบชื้น
2. ไบโอมทุนดรา
3. ไบโอมทะเลทราย
4. ไบโอมป่าสน
5. ไบโอมสะวันนา
แนวคำตอบคือ ข้อ 1. ไบโอมป่าดิบชื้น เนื่องจากเป็นไบโอมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงทำให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาก ซึ่งนำไปสู่การวิวัฒนาการเกิดสปีชีส์ใหม่ที่มากนั่นเอง

12. ชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใดที่ไม่พบในประเทศไทย
1. ไบโอมป่าดิบชื้น
2. ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
3. ไบโอมป่าสน
4. ไบโอมแหล่งน้ำจืด
5. ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม
แนวคำตอบคือ ข้อ 2. ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น จะพบระหว่างเส้นละติจูด 30- 45 องศา ซึ่งเป็นเขตอบอุ่น ได้แก่ ทุ่งหญ้าแพมพัสของอาร์เจนตินาและอุรุกวัย ทุ่งหญ้าแพรี่ทางตอนกลางของอเมริกาเหนือ และทุ่งหญ้าสเตปส์ของรัสเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนจึงไม่พบไบโอมชนิดนี้ แต่อาจพบไบโอมทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสะวันนาได้

 13. ในการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ข้อใดจับคู่ผิดระหว่างเครื่องมือและสิ่งที่ตรวจวัด
1. เทอร์มอมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ
2. เซคคิดิสก์ วัดระดับความลึกของน้ำ
3. ถุงลากแพลงก์ตอน เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในน้ำ
4. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ วัดความเป็นกรด-เบส
5. เดนซิโอมิเตอร์ วัดความหนาแน่นของเรือนยอดไม้
แนวคำตอบ คือ 2. เซคคิดิสก์ วัดระดับความลึกของน้ำ เพราะเซคคิดิสก์เป็นเครื่องมือวัดความขุ่นใสของแหล่งน้ำ

14. สายใยอาหารที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ นกหัวขวาน เหยี่ยว หนอนบุ้ง ไส้เดือนดิน และเชื้อรา การถ่ายทอดพลังงานสิ้นสุดที่สิ่งมีชีวิตชนิดใด
1. นกหัวขวาน
2. เหยี่ยว
3. หนอนบุ้ง
4. ไส้เดือนดิน
5. เชื้อรา
แนวคำตอบ คือ ข้อ 5. เชื้อรา เนื่องจากเชื้อราเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสารจึงได้รับพลังงานเป็นลำดับสุดท้ายของสายใยอาหาร

15. ข้อใดเรียงลำดับของพืชที่น่าจะพบเมื่อทำการเผาไร่ข้าวโพดแล้วปล่อยให้รกร้าง ได้อย่างถูกต้อง
1. ข้าวโพด – หญ้า – แห้วกระเทียม – ไม้พุ่ม – ไม้ต้น
2. ข้าวโพด – แห้วกระเทียม – ไม้ต้น – ไม้พุ่ม – หญ้า
3. ข้าวโพด – ไม้ต้น – ไม้พุ่ม –แห้วกระเทียม – หญ้า
4. ข้าวโพด – หญ้า – ไม้พุ่ม – ไม้ต้น – แห้วกระเทียม
5. ข้าวโพด – แห้วกระเทียม – หญ้า – ไม้พุ่ม –ไม้ต้น
แนวคำตอบ คือ ข้อ 1. ข้าวโพด – หญ้า – แห้วกระเทียม – ไม้พุ่ม – ไม้ต้น เพราะการเผาไร่ข้าวโพดแล้วปล่อยให้รกร้างเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ คือ การเปลี่ยนแปลงแทนที่จากเดิมเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว โดยเริ่มจากหญ้า พืชล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น

16. วัฏจักรของสารใดในระบบนิเวศซึ่งหากเสียสมดุลไปแล้ว จะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ
1. น้ำ
2. คาร์บอน
3. ไนโตรเจน
4. ฟอสฟอรัส
5. กำมะถัน
แนวคำตอบ คือ ข้อ 4.ฟอสฟอรัส เพราะว่าสารประกอบฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบของกระดูก

17. ข้อใดที่ระบุประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง
1. แร่ – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
2. แสงแดด – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น
3. สัตว์ป่า  – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
4. ป่าไม้ – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้
5. น้ำมัน – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
แนวคำตอบ คือ ข้อ 3. สัตว์ป่า  – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เพราะ สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้

18. ข้อใดไม่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่(recycle)ได้
1. ท่อเหล็ก
2. ขวดน้ำพลาสติก
3. จานแก้ว
4. กระดาษสมุด
5. ใบตองห่อขนม

แนวคำตอบ คือ ข้อ 5. ใบตองห่อขนม เพราะ recycle คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุมาแปรรูป ซึ่งใบตองนั้นย่อยสลายตามธรรมชาติไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น