วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment : PISA)

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA)


ทำไมต้องสอบPISA
เพื่อนำไปเปรียบเทียบศักยภาพและการเรียนรู้ของคนในประเทศต่างๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นศักยภาพของคนในประเทศนั้นๆ ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 35 ประเทศ เรียกชื่อกลุ่มนี้ว่า "OECD" (Organization for Economic Co-operation and Development) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ได้พัฒนาวิธีการประเมินวัดคุณภาพการศึกษาร่วมกันของประเทศสมาชิก เรียกวิธีการประเมินนี้ว่า "PISA" ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

PISA คืออะไร
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment : PISA) ริเริ่มโดย องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD )

     PISA คือ การประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยประเมินความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยทำการประเมินต่อเนื่องทุก 3 ปี ในเดือนสิงหาคม

PISA สำคัญอย่างไร
    คุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยใช้ผลของการสอบ PISA เป็นแนวทางในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษา

PISA ประเมินอะไร
   PISA ในปี พ.ศ.2561 มีการประเมินด้วยกัน 3 ด้าน คือ
          1.การอ่าน(Reading Literacy)             
          2.คณิตศาสตร์(Mathematical Literacy) 
          3.วิทยาศาสตร์(Scientific Literacy)   
ใช้เวลาในการประเมิน 2 ชั่วโมง และให้นักเรียนตอบบนคอมพิวเตอร์
OECD ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโรงเรียนและนักเรียนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในอัตรา 1% หรือ 1 ใน 100 มาทำการประเมิน
    ในปี พ.ศ.2558(PISA 2015) สุ่มตัวอย่างโรงเรียน 273 แห่ง จากโรงเรียนเกือบ 30,000 แห่ง สุ่มนักเรียนตัวอย่าง 8,249 คน จากนักเรียนอายุ 15 ปี จากประมาณ 700,000 คน
          ซึ่งผลการประเมินประเทศไทย ได้อับดับ 55 จาก 72 ประเทศ(ประเทศกลุ่ม OECD 35 ประเทศ,ประเทศเข้าร่วม 37 ประเทศ) 

ลักษณะและข้อสอบ PISA 
         ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย สร้างมาจากโจทย์ในสถานการณ์จริงของชีวิต ไม่ถามเนื้อหาสาระโดยตรงตามหลักสูตร เน้นวัดสมรรถนะด้านต่างๆ เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยรูปแบบข้อสอบนั้น มี 4 รูปแบบ คือ
1.เลือกตอบ  2.เลือกตอบเชิงซ้อน 3.เขียนตอบแบบสั้น 4.เขียนตอบแบบยาว

รวมตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน
1.การอ่าน(Reading Literacy)
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน  PISA  นานาชาติ ชุด 1
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน  PISA  นานาชาติ ชุด 2
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน  PISA  นานาชาติ ชุด 3
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน  PISA  นานาชาติ ชุด 4
เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA  นานาชาติ  ชุด 1
เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA  นานาชาติ  ชุด 2
เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA  นานาชาติ  ชุด 3
เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA  นานาชาติ  ชุด 4

2.คณิตศาสตร์(Mathematical Literacy)
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 1
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 2
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 3
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 4
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 1
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 2
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 3
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 4

3.วิทยาศาสตร์(Scientific Literacy)
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 1
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 2
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 3
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 4
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 1
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 2
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 3
เกณฑ์การให้คะแนน_ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุด 4

ฝึกทำข้อสอบPISAออนไลน์คลิ๊กที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น