วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

12.การสังเคราะห์ด้วยแสง

1.การศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2.1 พลังงานแสง
2.2 สารสี
2.3 ปฏิกิริยาแสง
2.4 การตรึงคาร์บอน

3.โฟโตเรสไพเรชัน

4.การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4.1 การตรึงคาร์บอนในพืช C4
4.2 การตรึงคาร์บอนในพืช CAM

5.ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
5.1 ปัจจัยจำกัดในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
5.2 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
- ความเข้มแสง
- ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
- อุณหภูมิ
- ปริมาณน้ำ
- ธาตุอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น