วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

5.ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม


  1. ระบบนิเวศ

  2. มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การจัดลำดับในสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิต(Organism)  องค์ประกอบของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล สามารถแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์ให้ลูกและหลานรุ่นต่อๆไปได้ 

ประชากร(Population) สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต(Community) สิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกัน 

ระบบนิเวศ(Ecosystem) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ 

ไบโอม/ชีวนิเวศ(Biome) ระบบนิเวศที่มีปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพคล้ายคลึงกัน กระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน

ไบโอสเฟียร์/โลกของสิ่งมีชีวิต/ชีวภาค(Biosphere)บริเวณของผิวเปลือกโลกที่มีสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทั้งในด้านบรรยากาศ ธรณีภาค และอุทกภาค2.ไบโอม(Biomes) 


2.1 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด
ไบโอมป่าดิบชื้น(Tropical rain forest biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น(Temperate decidous forest biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ :  

ไบโอมป่าสน(Coniferous forest biome)


บริเวณที่พบ : 


ลักษณะทางกายภาพ : 


ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น(Temperate grassland biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมสะวันนา(Savanna biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมชาพาร์ราล(Chaparral biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมทะเลทราย(Desert biome)

บริเวณที่พบ : 

ลักษณะทางกายภาพ : 

ลักษณะทางชีวภาพ : 

ไบโอมทุนดรา(Tundra biome)


บริเวณที่พบ : 


ลักษณะทางกายภาพ : 


ลักษณะทางชีวภาพ : 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น