วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

12.การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
1. ฮอร์โมนพืช
1.1 ออกซิน
1.2 ไซโทไคนิน
1.3 จิบเบอเรลลิน
1.4 เอทิลีน
1.5 กรดแอบไซซิก

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
2.1 สาเหตุและวิธีการทำลายสภาพพักตัวของเมล็ด
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

3. การตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว
3.1 ทรอพิซึม
3.2 แนสติกมูฟเมนต์

4. การตอบสนองต่อภาวะเครียด
4.1 ภาวะเครียดจากสิ่งเร้าทางกายภาพ
- น้ำ
- อุณหภูมิ
- ความเค็ม
4.2  ภาวะเครียดจากสิ่งเร้าทางชีวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น