วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บทที่ 1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

 1. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

 1. การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย
 2. การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด
 3. การรักษาดุลยภาพของอุณภูมิในร่างกาย
 4. ระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช

 1. สารอินทรีย์ในพืช
 2. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
 3. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
บทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 2. ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
 3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 4. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 5. วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม
 1. ระบบนิเวศ
 2. มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น