วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

รวมเอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

บทที่ 1 การลำเลียงสารเข้า-ออกจากเซลล์

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
 • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 • การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวณการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • อะตอม ธาตุและสารประกอบ
 • น้ำ
 • สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต
 • ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์
 • กล้องจุลทรรศน์
 • โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การหายใจระดับเซลล์
 • การแบ่งเซลล์
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 • โครโมโซม
 • สารพันธุกรรม
 • สมบัติสารพันธุกรรม
 • มิวเทชัน
บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
 • ลักษณะพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
 • ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน
บทที่ 6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
 • การหาขนาดของดีเอ็นเอและการลำดับนิวคลีโอไทล์
 • การประยุกตืใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม
บทที่ 7 วิวัฒนาการ
 • หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • พันธุศาสตร์ประชาการ
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
 • กำเนิดสปีชีส์
บทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
 • วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
 • การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
 • การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผลและเมล็ด
บทที่ 9 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
 • เนื้อเยื่อพืช
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้น
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ
บทที่ 10 การลำเลียงของพืช
 • การลำเลียงน้ำ
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ
 • การลำเลียงธาตุอาหาร
 • การลำเลียงอาหาร
บทที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • โพโตเรสไพเรชัน
 • การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 12 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 • ฮอร์โมนพืช
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
 • การตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว
 • การตอบสนองต่อภาวะเครียด

บทที่ 13 ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบย่อยอาหารสัตว์
 • ระบบย่อยอาหารมนุษย์

บทที่ 14 ระบบหายใจ
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
 • อวัยวะและโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊ส
 • การหายใจ

บทที่ 15 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
 • การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
 • การลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์
 • ระบบน้ำเหลือง

บทที่ 16 ระบบภูมิคุ้มกัน
 • กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
 • ความผิดปกติของระบบพันธุกรรม

บทที่ 17 ระบบขับถ่าย
 • การขับถ่ายของสัตว์
 • การขับถ่ายของมนุษย์
 • การทำงานของหน่วยไต
 • ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆในร่างกาย
 • ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น