วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คัมภีร์แพทย์แผนไทย(เวชกรรมไทย)

ดาวน์โหลดคัมภีร์แพทย์แผนไทย 

 1. พระคัมภีร์โรคนิทาน
 2. พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์
 3. คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 4. คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์
 5. พระคัมภีร์ตักศิลา
 6. พระคัมภีร์มหาโชตรัต
 7. คัมภีร์อุทรโรค
 8. คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์
 9. คัมภีร์อติสาร
 10. คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร
 11. คัมภีร์มุขโรค
 12. พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
 13. พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์
 14. คัมภีร์เวชศึกษา
 15. คัมภีร์ทิพย์มาลา
 16. คัมภีร์กุฏฐโรค
 17. พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์
 18. พระคัมภีร์มุกฉาปักขันธิกา
 19. พระคัมภีร์กระษัย
 20. พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ
 21. พระคัมภีร์ชวดาน
 22. คัมภีร์อภัยสันตา
 23. พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์
 24. พระคัมภีร์วรโยคสาร
 25. พระคัมภีร์สรรพคุณ(แลมหาพิกัด)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น